See English Version

نحوه ثبت نهایی مقالات


پژوهشگران گرامی به منظور ثبت نهایی مقالات پس از پذیرش مقاله از درگاه پرداخت تعریف شده در صفحه اصلی سایت اقدام نمایید.

و سپس تصویر فیش صادر شده را در قسمت ثبت نهایی پنل کاربری  بارگزاری نمایید.